lichaam col 1 

extra informatie voor onze Cursussen & Workshops

Een mens is veel meer dan een fysiek lichaam, veel meer. Volgensde mystiek heeft de mens 4 lichamen met een energieveld de Aura, inde aura liggen energie poorten die chakra's worden genoemd en de lichamen met elkaar verbinden. Deze chakra's zijn in het fysieke lichaam verbonden met de hormoonklieren

Er is een wisselwerking tussen chakra's - hormonen - emoties - lichamen zij beïnvloeden elkaar en kunnen een virtuele cirkel zijn, waar moeilijk uit te komen kan zijn en lichamelijk klachten geven. Daarom ook altijd de onderliggende emoties behandelen, een holistische benadering is noodzakelijk om echte oplossingen te krijgen, een simpel pilletje werkt vaak niet, We hebben allerlei cursussen, workshops en behandelingen die de chakra's behandelen.
Je kan altijd met ons contact opnemen hier voor post@paraspirit.org

Op de pagina Meditaties en channelings
staan mooie channelingen & meditaties o.a over de chakra's

Onderin de pagina een uittreksel uit "Het Gouden Boek van Melchizedek" van Joshua David Stone en een chakrameditatie Poster.

In de mystiek en in het spirituele gaat men er vanuit dat men chakra's en meerdere lichamen heeft, je hebt de gewone 3D wereld volgens Einstein en de 12D wereld volgens de Quantentheorie, Oude leringen gaan uit van meerdere gebieden,

De gebieden

 • het Stoffelijk gebied

 • het Astrale

 • het Mentale gebied

 • met meerdere lichamen

 • het Stoffelijk lichaam

 • het Etherisch lichaam of energielichaam

 • het Astrale lichaam of emotielichaam

 • het Mentale lichaam of gedachtelichaam 

 • Zolang de mens bestaat heeft hij geloofd dat zijn fysieke vorm slechts een afspiegeling is van een reeks subtiele lichamen, en dat in hun totaliteit deze onzichtbare, in elkaar overlopende vormen een afspiegeling zijn van het wezen God, de Kosmische Mens, gekruisigd aan het kruis van de materie.

  De eenwording van geest en materie manifesteert zich als het bewustzijn. De ziel als bewustzijn vervult die gemanifesteerde lichamen en houdt ze bijeen in een samenhangend functioneel geheel door bepaalde brandpunten. Deze punten of krachtcentra worden in de Indiase traditie "Chakra’s" genoemd, dit woord betekent in het Sanskriet "wiel". Zij lijken op ronde draaikolken van energie die geestelijke, astrale en etherische materie bevatten. In een mens met een hoog ontwikkelde geest draaien zij zeer snel rond en worden uiteindelijk sferen van stralende energie. In mensen met een minder ontwikkeld geestelijk leven zijn de centra niet zo actief, en lijken zijn op ronde kuilen op het oppervlak van het etherisch lichaam. De chakra’s worden vaak lotusbloemen genoemd, waarbij elk bloemblad bepaalde energieën symboliseert.

 • We hebben de cursus Reiki en de cursus Energie & Magnetiseren, waarin je leer met de chakra's en energieën om te gaan
 • We hebben een bijzondere workshop waarin je je lichamen kan ervaren Workshop Lightbody
 • met de met de workshop Chakra & hormoon balancing kan je leren de Aura en de chakra's schoon te maken en in balans te brengen 
 • We geven ook in de andere cursussen, workshops en avonden veel uitleg over de chakra's, de gebieden en de lichamen

schema col web

de aura

energy aura

De aura is een energieveld rond het lichaam, gevuld met emoties en gedachten, zowel van je zelf als van anderen. via de chakra's komt er Etherische energie in. Er zijn twee grote energie stromen, horizontaal en verticaal. Met de horizontale energie wissel je de energie uit tussen mensen en dieren. Met der verticale energie baan wissel je energie uit met de Ziel, Engelen, de Kosmische Zon en het Grote universum.

Door inwijdingen kan je toegang krijgen tot de verticale energiebaan

Bescherming

Mensen wisselen energieën uit, soms positief, helaas vaak negatief. Men probeert het Ego (wil) op te leggen op anderen. Een goede methode om te beschermen is, heel veel energie uit de Zon aan te trekken en in de Aura te laten stromen, zodat er een lichte overdruk ontstaat. Dan kan er geen negatieve energie in. 

aura protection attacks

 Schumann Resonantie

Chakra's

Zolang de mens bestaat heeft hij geloofd dat zijn fysieke vorm slechts een afspiegeling is van een reeks subtiele lichamen, en dat in hun totaliteit deze onzichtbare, in elkaar overlopende vormen een afspiegeling zijn van het wezen God, de Kosmische Mens, gekruisigd aan het kruis van de materie.

De eenwording van geest en materie manifesteert zich als het bewustzijn. De ziel als bewustzijn vervult die gemanifesteerde lichamen en houdt ze bijeen in een samenhangend fuctioneel geheel door bepaalde brandpunten. Deze punten of krachtcentra worden in de Indiase tradie "Chakra’s" genoemd, dit woord betekent in het Sanskriet "wiel". Zij lijken op ronde draaikolken van energie die geestelijke, astrale en etherische materie bevatten. In een mens met een hoog ontwikkelde geest draaien zij zeer snel rond en worden uiteindelijk sferen van stralende energie. In mensen met een minder ontwikkeld geestelijk leven zijn de centra niet zo actief, en lijken zijn op ronde kuilen op het oppervlak van het etherisch lichaam. De chakra’s worden vaak lotusbloemen genoemd, waarbij elk bloemblad bepaalde energieën symboliseert.

 

- De Sahasrara of kroon-chakra ligt aan de bovenkant van het hoofd. Hij komt tot uiting in de pijnappelklier, het bandpunt van de geestelijke levenswil, en bestuurt de grote hersenen en het rechteroog. Binnen de kroon-chakra zijn equivalenten van alle zeven hoofd-chakra’s. "In zijn hoofd draagt de mens een beeld van God, dat daar zonder ophouden straalt".

De Sahasrara, de kroon-chakra of duizendbladige lotus, staat bekend als de troon van geestelijke heerschappij en volgens de Indiase traditie verblijdt hier Sjiva de vernietiger van onwetendheid en illusie zich hier. Volledig ontwaakt haalt deze chakra het vrouwelijk aspect of materie omhoog om het om te vormen tot geestelijke substantie. De Hemelvaart van Maria in de christelijke traditie symboliseert deze uiterst belangrijke geestelijke gebeurtenis, die het punt in de ontwikkeling aankondigt waarop er niet langer behoefte bestaat aan fysieke incarnatie.

In boeddhistische leringen wordt dit punt van ontwikkeling gesymboliseerd door de Bodhisattva, die daarop terugkeert naar de wereld deer mensen en plechtig belooft te blijven terugkeren totdat alle bezielde wezens de volmaaktheid hebben bereikt.

Door de chakra’s en belangrijkste zenuw-netwerken, de kleinere zenuwknopen en het fijnere netwerk van de kleine zenuwen registreert de mens de energieën en krachten die naar hem stromen uit talloze bronnen in ons zonnestelsel (en van buiten ons zonnestelsel). Zo drukken ook energieën van het geestelijke, emotionele en etherisch niveau hun stempel op de mens en naarmate zijn geestelijke groei vordert, neemt ook zijn gevoeligheid toe voor de krachten die vanuit zijn ziel naar hem toe stromen en die zo worden geleid dat ze de persoonlijkheid opwekken om ten volle aan zijn bestemming te beantwoorden.

Chakra’s zijn niet alleen ontvangers van energie, maar zenden die ook uit, creatief of afbrekend, Iemand die sterk gepolariseerd is in zijn astrale lichaam en een sterk ontwikkelde, ongecontroleerde zonnevlecht heeft kan bij voorbeeld veel kwaad doen in zijn omgeving. Aan de andere kant gaat van iemand die creatief werkt door de keel- en hart-chakra een harmonie en vrede uitstralen die anderen stimuleert en inspireert.

Door het volbrengen van de wetten van reiniging van het drievoudige lagere ik en het zich dienstbaar maken aan anderen, ontvouwen de centra zich langzamerhand vanzelf; maar een leerling kan, door bewust de chakra’s te forceren en te activeren met gezangen en andere geestelijke oefeningen, in zijn onwetendheid energieën losmaken die de fysieke weefsels van zijn lichaam en vooral de van het zenuwstelsel en de hersenen, letterlijk kunnen verbranden zo tot geestelijke en lichamelijke instabiliteit vervallen of zelfs tot krankzinnigheid. Zo wordt de kiem gelegd voor allerlei problemen in volgende incarnaties.

De sleutel die de chakra’s kan openen ligt eenvoudig in een voortdurende oriëntatie op de ziel en een gevoeligheid voor contact met de ziel die zich uitdrukt in dienstbaarheid aan anderen.

Ideaal gezien moet energie die in een chakra stroomt en door het organisme een uitdrukking naar buiten vinden op het fysieke niveau; wanneer dit wordt geblokkeerd wordt een mens ziek. Als een chakra beschadigd is door een lichamelijke of emotionele schok kan de ontvangst en distributie van energie worden verstoord, zodat het deel van het lichaam dat door die chakra bestuurd wordt, niet goed meer functioneert. Zo kan astma ontstaan door een emotionele schok, die de keel-chakra beschadigt en treedt suikerziekte soms op wanneer de zonnevlecht-chakra op een dergelijke manier wordt beschadigd. Het is duidelijk dat wanneer het evenwicht weer hersteld kan worden in de chakra dit ook in het fysieke lichaam zijn weerslag zal hebben en de gezondheid zal terugkeren.

Voor een goede stroom van energieën moeten de aspecten van het fysieke en het subtiele lichaam goed gecoördineerd zijn.

Vaak zal een slechte verbinding tussen de nadies en het zenuwstelsel resteren in chronische vermoeidheid.

Het etherisch lichaam is een lichaam dat geheel uit krachtlijnen en uit punten waar deze krachtlijnen elkander kruisen, samengesteld is, waardoor (kruisgewijze) energiecentra worden gevormd. Waar er vele zulke krachtlijnen elkander kruisen, krijg je een groter energiecentrum en waar grote energiestormen elkander ontmoeten en elkander kruisen, zoals zij in het hoofd en op de ruggengraat doen, krijg je de zeven grote centra. Aan de esoterici is het bekend dat er zeven zulke grote centra zijn plus eenentwintig kleinere en negenenveertig zeer kleine centra.

Bekijk de volgende vijf feiten aandachtig.

1) Dat de onontwikkelde mensen door middel van de drie centra beneden het middenrif tot uiterlijke werkzaamheid bezield en aangedreven worden.

2) Dat de gemiddelde mens in de eerste plaats door middel van het zonnevlechtcentrum begint te werken. Hij begint de zonnevlecht te gebruiken als een overdrachtscentrum van kracht voor energieën welke van beneden het middenrif moeten overgedragen worden naar boven het middenrif.

3) Dat de wereldaspiranten langzaam door de krachten welke uit de centra beneden het middenrif naar het keelcentrum en uit de ziel naar het keelcentrum overgedragen worden, bezield en bestuurd worden. Hierdoor ontstaat een scheppende werkzaamheid van de één of andere soort.

4) Dat de werelddiscipelen door het keel- en het hart-centrum langzamerhand geregeld en bestuurd worden. Zij beginnen tevens de krachten, opgeheven tot het hart en de keel, over te dragen naar het ajnacentrum tussen de wenkbrauwen in het midden van het voorhoofd. Wanneer dat is verricht wordt de mens een geïntegreerde persoonlijkheid. Ook de ziel stimuleert het ajnacentrum.

5) Dat de gevorderde discipelen en ingewijden eveneens uit twee bronnen bezield worden nl. door middel van de opgeheven en opgenomen energieën van al de centra in het lichaam tot in het hoofdcentrum en door die, welke in de menselijke vorm instromen van de ziel via het hoogste centrum aan het boveneinde van het hoofd.

Zoals u kunt begrijpen is het gehele proces een zich ontwikkelend, een gebruikend en overdragen gelijk dit in alle evoluerende ontwikkelingen gebeurt.

chakra uitleg

 chakra tabel

  Hormoonstelsel

De hormonen van alle klieren werken op elkaar in. De opsomming, zoals hiervoor gegeven, is zeer vereenvoudigd.

Zo hebben wij, verdeeld over het hoofd en de romp, een netwerk van belangrijke klieren, waarvan men beweert, dat zij fysiologisch de bouw, groei en scheikundige veranderingen van het lichaam beheren en psychologisch verantwoordelijk zijn voor de emotionele reacties en de denkprocessen van het menselijk wezen. Vandaar, dat zij de verwekkers zouden zijn van zijn goede en slechte eigenschappen, van zijn gedragingen, zijn optreden en zelfs van zijn karakter.

Wij zullen nu de zeven genoemde klieren in beschouwing namen, maar onze bespreking beperken tot hun mentale en psychische uitwerkingen. meer informatie over de fysieke werking van hormonen op stamcel.org

1. De pijnappelklier (epifyse) ( zie onder het oog van Horus)

De pijnappelklier is kegelvormig, ongeveer ter grootte van een erwt en ligt in het midden van de hersenen in een kleine holte achter en boven de slijmklier, die een weinig achter de wortel van de neus ligt. De pijnappelklier is vastgehecht aan de derde hersenkamer. Zij bevat een kleurstof gelijk aan die van het netvlies van het oog en ook verzamelingen van wat "Hersenzand" genoemd wordt.

Men heeft de gedachte geopperd, dat. deze klier onze ontvankelijkheid voor licht regelt, dat zij een bepaalde uitwerking op de geslachtsaard heeft, dat zij betrekking heeft op de groei van de hersenen en dat haar actieve werking intellectuele vroegrijpheid veroorzaakt. Deze klier wordt ook het derde oog genoemd en het oog van de cycloop. Buiten deze feiten of gissingen, geven onderzoekers eerlijk toe, dat zij niets weten en proefnemingen hebben weinig nieuws opgeleverd. Bij proefnemingen in het toedienen van extract van de pijnappelklier aan kinderen en zwakzinnigen was er geen enkele reactie, wanneer de patiënt ouder was dan vijftien jaar is het tegenstrijdig in alle gevallen, zodat gevolgtrekkingen onmogelijk waren.

De meeste boeken merken op, dat van de pijnappelklier door oude filosofen beweerd wordt, dat zij de zetel van de ziel is, en van Descates worden dikwijls de woorden aangehaald: ,,In de mens raken lichaam en ziel elkaar slecht op een enkel punt, de pijnappelklier in het hoofd".

2. De slijmklier (hypofyse)

Het zijn in werkelijkheid twee klieren in één. Zij heeft ongeveer de grootte van een erwt en ligt aan de basis van de hersenen op korte afstand van de wortel van de neus.

Deze klier is altijd ,,de geliefde schat van de natuur" genoemd, ingebed in een nis, als ,,een schedel in een schedel". Evenals de meest klieren staat zij op de een of andere manier in nauw verband met seks en heeft ook betrekking op tijdelijke verschijnselen als slaap, en geslachtsperioden. Er wordt ons gezegd, dat het een klier is van voortdurende inspanning, van energieverbruik en dat zij van essentieel belang is voor het leven. Men gelooft, dat zij de hersencellen stimuleert en een ,,directe en belangrijke invloed heeft op de persoonlijkheid". Men deelt ons ook mee, dat een onvoldoende ontwikkeling van de slijmklier ten gevolge heeft of althans vergezeld gaat van in het oog lopende morele en intellectuele minderwaardigheid en gebrek aan zelfbeheersing; maar dat bij een goede ontwikkeling van de slijmklier er ook een uitgesproken mentale werkzaamheid en uithoudingsvermogen zal zijn. Zij schijnt zeer nauw verband te houden met onze emotionele en mentale eigenschappen.

De achterkwab van de slijmklier beheerst de seksuele moederinstincten en hun sublimaties, de maatschappelijke en scheppende instincten. - Men zou kunnen zeggen, dat zij op diepgaande wijze de tedere emoties bezielt. Want al de fundamentele gevoelens (als tegengesteld aan de verintellectualiseerde zelf-beschermende sentimentaliteit.) Teerhartigheid, sympathie en de vatbaarheid voor suggesties, zijn onderling verbonden met de werking ervan.

Verstandelijke werkzaamheid gaat gepaard met een verhoogde werking van de voorkwab van de slijmklier, indien het intellectueel werk is, of van de achterkwab, indien het emotioneel werk is.

Uit een bestudering van deze opmerking wordt het duidelijk, dat de hoedanigheden van de persoonlijkheids- emoties, onverschillig of wij bedoelen het moederlijk instinct, dat de mens met het dier gemeen heeft, de liefde tot onze medemensen of de liefde tot God - beschouwd worden als in hoofdzaak afhankelijk van de toestand van de slijmklier, evenals het vermogen om verstandelijk te redeneren.

3. De schildklier

Van de schildklier is meer bekend dan van de pijnappelklier of van de slijmklier en vanuit het standpunt van Oosterse wijsheid, was dat te verwachten. Deze klier wordt gevonden dwars in de hals, boven de luchtpijp, dichtbij het strotte-hoofd en is een heel grote klier. Het was eens een geslachts- klier, wordt dikwijls de "derde eierstok" genoemd en is altijd betrokken bij gevallen de eierstok betreffende. Bij de lagere gewervelde dieren is zij duidelijk verbonden met de buisjes van de geslachtsorganen, maar in de loop der evolutie opwaarts is die verwantschap verloren gegaan en is de schildklier verhuisd meer en meer naar de omgeving van het hoofd, om de schakel te worden tussen seks en hersenen.

Boven alles echter, is de schildklier de klier, die de stofwisseling van energie regelt. Zij wordt de ‘lubricateur’ bij het omzetten van energie genoemd en is de grote catalyst van energie in het lichaam. Zij beheerst de snelheid van het leven en is de hoeksteen van het endocrinestelsel. Zij is onmisbaar voor het leven.

De schildklier houdt evenals de slijmklier nauw verband met het geheugen. De slijmklier schijnt betrekking te hebben op het vasthouden van de geheugeninhoud. Het schildklier-geheugen is in het bijzonder van toepassing op waarneming en beelden van het het waargenomen, de slijmklier bij begrip (lezen, studeren en denken) en opvattingen.

4 De thymusklier

Van de thymusklier weten we praktisch niets en zij is een der meest geheimzinnige van alle klieren. Evenals de pijnappelklier wordt zij beschouwd als een klier van de kindsheid, maar beiden tarten vooralsnog ieder onderzoek.

De thymusklier is gelegen is de borst, bedekt het bovenste gedeelte van het hart en houdt misschien verband met de voeding en de groei. Zij schijnt verband te houden met de onverantwoordelijke aard van kinderen en wanneer zijn te veel werkt gedurende de volwassenheid, brengt zij de onverantwoordelijk man of vrouw en de immorele mensen voort.

5. De pancreas

De meeste inlichtingen gegeven in verband met de pancreas zijn zuiver fysiologisch en daarom hier niet op zijn plaats. Laat het echter voldoende zijn om te zeggen, dat zij in de buik ligt (hetgeen het brein is voor de instinctieve dierlijke aard) en nauw betrokken bij het "in beweging zetten" van energie voor stoffelijke en verstandelijke doelstellingen. Zij heeft twee soorten afscheidingen, insuline en glucagon. Beiden hebben betrekking op de processen van de stofwisseling van suiker. Zonder voldoende suiker voor de cellen, zijn geen werkzaamheden van de spieren of zenuwen - essentieel in de strijd om het bestaan - mogelijk.

6. De bijnieren

De bijnieren zijn ieder tweevoudig en zijn gelegen aan beide kanten van de buik, dwars achter de nieren. Zij hebben betrekking op de algemene groei en op de groei van de hersencellen. De afscheiding van de schors van de bijnieren is één bron van de interne afscheiding, die rijpheid teweeg brengt.

De bijnieren zijn echter in de eerst plaats de strijdklieren. Zij brengen die onmiddellijke en werkzame reactie voort, die mensen vertonen in tijden van gevaar of boosheid en hun afscheiding wordt gestimuleerd op momenten van onvoorziene gebeurtenissen. Pijn, woede en angst hebben een bepaalde uitwerking op de afvoer en ons wordt gezegd: "Alle bewijzen wijzen erop, dat het merg de stof afscheidt, die de verschijnselen van angst veroorzaakt en dat de afscheiding van de schorm overheerst bij de reacties van boosheid".

7 De geslachtsklieren

De geslachts- of interstitiële klieren zijn de geslachts- klieren met uitwendige uitscheiding, maar zij hebben ook een inwendige afscheiding. Hun grove uitscheiding is het middel tot voortplanting. Het is onnodig lang stil te staan bij de uitwerking van de geslachtsklieren op de persoonlijkheid. De geslachtsdrift en zijn verschillende bijkomstige uitwerkingen, zowel stoffelijk als psychisch, wordt goed herkend en veel bestudeerd en deze studie, hoofdzakelijk van perversiteiten en remmingen, heeft bewezen van overwegend belang te zijn voor het begrijpen van de mensheid.

Sommige psychologen brengen alle menselijke reacties - stoffelijke, emotionele en mentale - in verband met sekse en sekse alleen. Anderen vinden, dat seks een belangrijke rol speelt, maar niet verantwoordelijk is voor de gehele geschiedenis.

De drievoudige baan van de ruggengraat.

Aan het begin van de ruggengraat ligt, opgerold, de slang Kundalini. Naarmate de mens zich ontwikkelt, ontrolt de slang zich en klimt hij omhoog langs de ruggengraat, hierdoor geestelijke regeneratie brengend op zijn weg van het gebied van de duisternis naar het licht in de geest daarboven.

De Egyptenaren beschouwden de ruggengraat reeds als de verbinding tussen de lagere en hogere hemelen, en als vertegenwoordiger van een dragende Levenskracht.

Anatomisch gezien is de ruggengraat een buigzame kolom, bestaande uit drieëndertig gedeelten, de wervels, die dienen ter bescherming van de ruggengraat, het belangrijkste element in het centrale in het centrale zenuwstelsel. Aan het getal drieëndertig wordt een diepe geestelijke betekenis verbonden. Het leven van Meester Jezus duurde drieëndertig jaar, en de psalmist David bereikte op drieëndertigjarige leeftijd een staat van geestelijke verlichting, waarbij de krachten in zijn hoofd, die de geest vertegenwoordigen, zich op een goede wijze hadden verbonden met die van zijn hart, het symbool van de ziel.

De ruggengraat vertegenwoordigt de verbinding tussen de geest (in het hoofd) en de materie (in het gebied rond het heiligbeen). Het. drievoudig louterend vuur van de Kundalini waardoor de mens herboren wordt, klimt langs de etherische ruggengraat omhoog. De reiniging begint in de buitenste hof, en gaat dan verder naar het hart, het binnenste hof; vandaar stijgt het naar het heilige der heiligen. Naarmate dit heilig vuur groter wordt en intenser, en naarmate het steeds hoger komt, wordt dit één met een lichtende, hemelse substantie die uit het bloed voortkomt. Door deze samensmelting wordt dan het innerlijk oog van de geest geopend. De leerling wordt dan een levend voorbeeld van het axioma ,,Indien uw oog slechts één is, zal uw hele lichaam vervuld zijn van licht".

Het licht of de stralen die een mens doorschijnen wanneer hij één wordt met de bron van zijn bestaan, wordt op religieuze voorstellingen weergegeven met een corona of stralenkrans.

Hier is een waarschuwing op zijn plaats: de mens moet gereed zijn voor deze opgang in het licht en zijn stoffelijk lichaam, zijn emotioneel lichaam en zijn gedachten lichaam helemaal overwonnen hebben. Als er op enige wijze onzuivere en zelfzuchtige motieven aanwezig zijn en de mens forceert zijn ontwikkeling om geestelijke vaardigheden te krijgen kan dit omslaan tot grote catastrofe die de vernietiging van de persoonlijkheid met zal brengen. Dit kan zelf zo erg zijn dat het verschillende levens door kan werken.

 hoormoonstelsel

bodychakra

hormonenvrouw

KoendalinieKanalenCentra

kundalinie yogi

h schema

LICH7 kl kopie

Tantra jogy

chakra 2 personen

De geheime uitleg van het oog van Hores

een belangrijke omzetter en producent van hormonen

door op deze te mediteren kan men controlle krijgen over de driften, emoties e.d.

pineal gland eye of horus  LICH8 sp

 LICH8

 zon meditatie poster 1 Uit Het gouden boek van Melchizedek, van Joshua David Stone

met vriendelijke toestemming van Anay Uitgeverij www.anay.nl

 

Hoofdstuk 26

De ontwikkeling van bewustzijn door de Stralen en de kwestie van Channeling

In deze voortdurende discussie over het begrijpen van het proces van channelen, wil ik in dit hoofdstuk kijken naar channeling en telepathie door de lens van het integreren van de zeven stralen in het proces van het ontwikkelen van iemands bewustzijn, en het effect dat dit heeft op het proces van channelen. Zoals vele malen verklaard is in dit boek, heeft de ontwikkeling van iemands bewustzijn enorme invloed op het proces van channelen, zelfs in de beste kanalen op deze planeet. Dit is geen oordeel over die kanalen; het is enkel de aard van het proces van channelen zelf. Dus, laten we doorgaan met deze studie en verkenning van dit onderwerp door individueel te kijken naar elk van de zeven stralen in een bepaalde persoon, en zien hoe de ontwikkeling van die straal beïnvloedt hoe gechannelde informatie door dat instrument heen komt.

Laten we beginnen met de Eerste Straal, die te maken heeft met de kwestie van kracht. Wanneer een lichtwerker hoog ontwikkeld is in die straal, zal de channeling, per definitie, zeer krachtig, commanderend, charismatisch, sterk en opnieuw, indien niet in balans, zelfs militaristisch van aard zijn. Wanneer een persoon onderontwikkeld is in de eerste straal, zal de channeling doorkomen op een meer timide, zachte, gevoelige, meer verlegen manier. Het kanaal blokkeert vaak informatie die doorkomt om geen golven te creëren of een confrontatie aan te gaan.

De Tweede Straal heeft te maken met liefde en wijsheid. Wanneer de persoon hoog ontwikkeld is in de tweede straal, zal de channeling die door dat kanaal binnen komt gevuld zijn met liefde en allerlei soorten spirituele wijsheid. Maar als er geen balans is in de eerste straal, zal er gebrek aan kracht zijn, of als er geen integratie van stralen drie en vijf is, zal het meer bloemrijk zijn maar wetenschappelijke en specifieke informatie ontberen. Indien de persoon onontwikkeld is in de tweede straal, zal het gechannelde niet erg liefdevol zijn en gebrek hebben aan de spirituele informatie die nodig is om het van nut te doen zijn. Ze zullen mogelijk meer saai en intellectueel zijn, en zullen geen verbinding maken met de harten van de mensen, en meer concreet van aard zijn.

De Derde Straal heeft te maken met actieve intelligentie. Wanneer een persoon hoog ontwikkeld is in deze straal, zal het gechannelde slimme intellectuele kennis en zeer praktische informatie reflecteren die nuttig is voor het omgaan met het Aardse leven. Wanneer het kanaal gebrekkig ontwikkeld is in de Tweede Straal, zal het echter niet zo liefdevol zijn, en gebrekkig ontwikkeld in de eerste straal, zal het niet zo krachtig, charismatisch en bevelend zijn. Onontwikkeld in de derde straal zal het gechannelde gebrek aan bepaalde slimme intellectuele kwaliteit hebben en niet zo praktisch en toepasbaar zijn in het Aardse leven, zonder ontwikkeling van deze Straal.

De Vierde Straal heeft te maken met harmonie en schoonheid. Indien hoog ontwikkeld in deze straal, zal de channeling erg poëtisch en prachtig zijn. De woorden zullen vloeiend uit de mond van het kanaal komen als de woorden van een prachtig lied met de meest beschaafde teksten. Indien het kanaal niet ontwikkeld is in de eerste straal, zal het gechannelde gebrek hebben aan bepaalde kracht en spirituele bekrachtiging, en indien onontwikkeld in de tweede straal, gebrek aan zekere onvoorwaardelijke liefde en spirituele wijsheid. Indien onontwikkeld in de derde, vijfde, en zevende straal zal de channeling prachtig en poëtisch zijn, maar gebrek hebben aan allerlei soorten specifieke wetenschappelijke informatie of specifieke spirituele wijsheid die de persoon die de channeling ontvangt misschien nodig heeft. Indien onontwikkeld in deze straal, zal de channeling gebrek aan zekere harmonie, schoonheid, en esthetische kwaliteit vertonen. Ze kunnen enige belangrijke informatie bevatten, indien ze echter onontwikkeld zijn in deze straal, zal het niet zo genietbaar en plezierig zijn voor het emotionele lichaam en de hogere zintuigen om naar te luisteren.

De Vijfde Straal heeft te maken met New Age wetenschap. Wanneer de persoon hoog ontwikkeld is in deze straal, dan zal het gechannelde gevuld zijn met ongelofelijke New Age wetenschap informatie. Wanneer echter het kanaal onontwikkeld is in de eerste straal, zal het gechannelde gebrek aan kracht hebben. Indien onontwikkeld in de tweede straal, zal het gechannelde gevuld zijn met ongelofelijke wetenschappelijke kennis, maar gebrek hebben aan onvoorwaardelijke liefde en spirituele wijsheid. Indien onontwikkeld in de derde straal, dan zal het gechannelde gebrek vertonen aan een zekere geaarde bruikbaarheid; en indien onontwikkeld in de vierde straal, dan zal het gechannelde gebrek aan schoonheid en poëtische kwaliteiten vertonen. Indien iemand overontwikkeld is in deze straal dan bestaat het gevaar dat de channeling gevuld zal zijn met New Age informatie, maar te saai zal zijn en te wetenschappelijk. Indien onontwikkeld in de vijfde straal dan zal de channeling en telepathische informatie die door het kanaal binnenkomt gebrek aan iedere vorm van spirituele, wetenschappelijke informatie vertonen. De informatie kan spreken tot het concrete denken of intellectueel zijn, maar het is geen New Age spirituele wetenschap.

De Zesde Straal heeft te maken met spirituele devotie. Indien hoog ontwikkeld in deze straal, zal de channeling gevuld zijn met informatie en gevoel dat zich overgeeft aan totale devotie tot GOD of een goeroe. Dit type kanaal geeft gewoonlijk zeer liefdevolle informatie door. Indien niet in balans met de eerste straal, zal de channeling gebrek aan zekere kracht hebben. Indien niet in balans met de tweede straal, zal het gebrek hebben aan een zekere hoeveelheid spirituele wijsheid. Indien niet in balans met de derde straal, zal het gebrek hebben aan scherpe intellectuele kennis en praktische Aardse kennis. Indien niet in balans met de vierde straal, zal de channeling gebrek vertonen aan poëtische schoonheid en harmonie. Indien niet in balans met de vijfde straal zal de channeling gebrek hebben aan elke vorm van wetenschappelijke of specifieke spirituele informatie. Met andere woorden, de channeling kan erg bloemrijk en prachtig zijn, maar niet zo informatief. Indien onontwikkeld in de zesde straal, zal de channeling een beetje te saai en intellectueel zijn. De channeling zal gebrek aan liefde vertonen; en een zeker enthousiasme en liefde voor GOD en iemands Broeders en Zusters.

De Zevende Straal heeft te maken met ceremoniële regels en magie en de Violette Vlam. Indien het kanaal hoog ontwikkeld is in deze straal, dan komt de channeling door in een zeer Goddelijke orde, spirituele ceremonie, en met een bepaalde pracht en praal en omstandigheid. Iedere channeling zal zijn als een zeer speciale ceremonie en zal een zeer specifieke spirituele structuur en volgorde bezitten ten aanzien van de gegeven informatie. De channeling zal zich voor een groot deel richten op alchemie en transmutatie op alle niveaus. Indien onontwikkeld in deze straal, zal de channeling een gebrek vertonen aan een zekere spirituele grandeur en voornaamheid. De channeling kan ook een beetje chaotisch zijn en gebrek hebben aan spirituele orde. Indien onontwikkeld in de eerste straal, zal het gebrek aan kracht hebben. Indien onontwikkeld in de tweede straal, zal het gebrek hebben aan liefde en spirituele wijsheid. Indien onontwikkeld in de derde straal, de actieve intelligentie. Indien onontwikkeld in de vierde straal, zal de channeling niet zo poëtisch verantwoord zijn. Indien onontwikkeld in de vijfde straal, niet zo spiritueel wetenschappelijk. Hieraan toegevoegd, indien onontwikkeld in de zesde straal, zal er niet genoeg spirituele devotie in zitten.

Diegenen die channelen vallen vaak in de categorie van 2 /4 /6 typen, of de 1 /3 /5 typen. Het 2 /4 /6 type kanaal is een beetje meer emotioneel gericht. Zij geven enorme liefde en spirituele wijsheid, poëzie, schoonheid, harmonie, en spirituele devotie door in hun channeling. De channeling komt gewoonlijk door op een zeer bloemrijke, prachtige manier die erg plezierig is voor het emotionele lichaam en de ziel. Het enige probleem met dit type channeling is dat het de kracht mist van de eerste straal, het scherpe intellect en Aardse toepasbaarheid van de derde straal, en de specifieke New Age wetenschappelijke informatie van de vijfde straal. Het bevat ook niet de ceremoniële goddelijke orde van de zevende straal. Kanalen van het 1 /3 /5 type zijn precies het tegenovergestelde. Hun channeling is zeer krachtig en charismatisch, bevat scherp intellect en Aardse toepasbaarheid. Zij zijn zeer spiritueel wetenschappelijk en geven zeer technische en specifieke informatie door. Zij zijn ook zeer spiritueel geordend en bezitten een grote voornaamheid en spirituele grandeur in wat er wordt doorgegeven. Het enige probleem met het channelen van het 1 /3 /5 type is, dat het zowel een klein beetje onvoorwaardelijk liefde en spirituele wijsheid kwaliteit van de tweede straal, als ook het poëtische en mooie van de vierde straal ontbeert. Het heeft ook gebrek aan de prachtige spirituele devotie van de Zesde Straal.

Het Geïntegreerde Melchizedek /Christus /Boeddha Kanaal Het ideale kanaal van informatie voor het Waterman Tijdperk, dit Nieuwe Millennium, en voor het Zevende Gouden Tijdperk, is zo geïntegreerd en evenwichtig in jezelf worden als mogelijk is, zodat de Liefde, Wijsheid, en Kracht die door je kanaal binnenkomt in welke channeling dan ook, geïntegreerd van aard is en in balans. Dit betekent een balans vinden in de zeven stralen. Dit betekent het uitdragen van balans in de Drievoudige Vlam van GOD; van Liefde, Wijsheid, en Kracht. Dit betekent een balans reflecteren in de zeven chakra’s, net als in de twaalf archetypen en twaalf tekens van de zodiak. Het is helemaal oké en in goddelijke orde voor iedereen om een bepaalde straal of bepaald thema van GOD te reflecteren want zo heeft GOD ons gecreëerd. Elke monade of ziel bevindt zich op een individuele straal en zo moet het zijn. Dus ik suggereer hier niet dat iedereen exact hetzelfde moet zijn, of de channeling precies hetzelfde moet doen.

Wat ik hier suggereer is dat iedere persoon er naar streeft een “geïntegreerd Melchizedek /Christus /Boeddha” te worden in hun uitoefening van de aanwezigheid van GOD op Aarde, en door dat te doen, zelfs al zou je channeling een tintje of thema van je eigen monadische en ziele straal bevatten, dan zal je channeling ook een reflectie  van je “geïntegreerde Melchizedek /Christus /Boeddha” zijn!

Ik hoop en bid ten zeerste dat deze discussie over de Zeven Stralen zoals het relateert aan het proces van channeling je een meer zuiver perspectief van het belang van “het ontwikkelen van je bewustzijn” heeft gegeven, om zodoende een meer evenwichtige en geïntegreerde expressie en een instrument van GOD en de Meesters te worden op Aarde!

Hoofdstuk 27
Chakra ontwikkeling en de kwestie van channeling

Er bestaat zulk een ongelofelijk misverstand in de New Age Beweging over hoe het proces van channeling werkt, dat de Meesters me gevraagd hebben om drie hoofdstukken in dit boek te wijden aan het verklaren van dit proces zoals zij het graag zouden willen zien. Zoals ik heb uitgelegd in een eerder hoofdstuk over dit onderwerp, speelt iemands psychologische bewustzijn een ongelofelijke rol in het filteren van wat er door een zeker iemands channeling of telepathische leiding en informatie naar voren komt.

Dit hoofdstuk is gewijd aan het verklaren van het channeling proces vanuit de lens van het chakrasysteem. Zoals we allemaal weten, heeft iedere persoon zeven hoofd chakra’s. Deze zeven chakra’s zijn gericht op de volgende kwaliteiten en principes:

1ste Chakra: overleven en aardse zaken

2e Chakra: seksualiteit en gevoelens

3e Chakra: persoonlijke kracht

4e Chakra: onvoorwaardelijke liefde

5e Chakra: communicatie en Gods Wil

6e Chakra: spirituele visie

7e Chakra: verbinding met GOD en de Meesters

Nu weten we allemaal dat we onze eigen realiteit creëren door hoe we denken. Dit manifesteert zich in de chakra’s, de chakra’s staan teveel open, teveel dicht of zijn in balans. Het teveel of te weinig stimuleren van de chakra’s staat natuurlijk in verbinding met onze zeven hoofd klieren, die als volgt luiden:

1ste Chakra: Geslachtsorganen

2e Chakra: ( Lyden?) Klier

3e Chakra: Adrenaline Klieren

4e Chakra: Thymus Klier

5e Chakra: Schildklier

6e Chakra: ( Thyroid?) Klier

7e Chakra: Pijnappelklier

Daarom hebben zoveel mensen overactieve of te weinig actieve klieren. Hun onjuiste denken veroorzaakt dat de chakra’s overactief zijn of te weinig actief, wat er weer de oorzaak van is dat de klieren overactief of te weinig actief zijn.

De enige reden waarom ik dit naar voren breng is dat hetzelfde zich voordoet bij channeling! De enige manier waarop ik dit kan uitleggen is je voorbeelden te geven van de manier waarop de overactiviteit of onder activiteit van welk chakra dan ook het channeling proces en ook de telepathische mogelijkheden en helderziendheid verdraait. Om dit uit te leggen, zal ik nu elk chakra behandelen en ik zal met je delen wat er gebeurt met de channeling van een persoon wanneer het chakra te ver open staat of te gesloten is.

Laten we beginnen met het eerste chakra, wat te maken heeft met kwesties van overleven en de Aarde. Wanneer een persoon goed geaard is, veel van de Aarde in zijn astrologische kaart heeft, en zeer Lemurisch van aard is, dan zal zijn channeling zeer zijn afgestemd op Moeder Aarde en de natuur. Ze zullen waarschijnlijk in staat zijn heel veel fysieke gezondheid soorten van informaties voortbrengen. Ze zijn waarschijnlijk een goed kanaal voor Pan en de natuurgeesten. Dit type kanaal zal het goed doen in overleving kwesties in de channeling.

Wanneer een persoon onontwikkeld is in zijn eerste chakra en /of zeer weinig energie heeft in dit chakra, zal de channeling precies het tegenovergestelde bevatten. De channeling zal erg hemels georiënteerd zijn of mentaal gebaseerd. Er zal zeer weinig praktische Aardse informatie door dit kanaal binnenkomen. Lieve lezers, je kan een persoon’s bewustzijn niet loskoppelen van zijn channel bekwaamheid. Veel lichtwerkers willen dit niet geloven, ik verzeker je echter dat dit de waarheid is. Ik kan een heel boek schrijven over de corruptie van het channeling proces door gebrek aan begrip. Ik zeg hier niet dat je nooit een channeling van buiten af zou moeten ontvangen. Wees je alleen bewust van hoe het proces werkt en welke beperkingen ze bevatten.

Wanneer een persoon overactief is in zijn tweede chakra, zal de channeling zeer emotioneel van aard zijn en gewoonlijk zeer creatief en poëtisch, vaak zeer bloemrijk, soms specifieke informatie ontberend. Aan de andere kant van de medaille, wanneer een persoon onontwikkeld is in dit chakra en er weinig energie is in dit chakra, dan zal iemands channeling vanuit de andere gebieden erg saai en intellectueel zijn. We hebben allemaal wel eens zo’n channeling gehoord.

Nu gaan we naar het derde chakra. Wanneer de persoon overactief is in dit chakra, zal de channeling zeer krachtig en bevelend, zelfs militaristisch zijn. Ze zullen het belang van zelfdiscipline en zelfmeesterschap benadrukken, maar zullen de Godinnen energie en de schoonheid van de vrouwelijke aard ontberen.

Wanneer een persoon onder actief is in zijn derde chakra, zal de channeling meer timide, verlegen, en zachtaardig zijn. Ze zullen gewoonlijk van een meer emotionele aard zijn. Ze richten zich meer op gevoeligheid en gevoelens.

Wanneer een persoon overactief is in zijn vierde chakra, dan zal zijn channeling extreem liefdevol en bloemrijk zijn. Ik noem dit de taal van de beminde en dit is erg plezierig zolang het in balans is.

Wanneer het chakra echter teveel gestimuleerd is, zal je een enorme lieve en bloemrijke taal horen maar geen vleesgeworden of echte informatie. Voor vegetariërs zal er geen "tofu" inzitten. We hebben allemaal zulke kanalen aangehoord, maar ze zeggen niet veel. We hebben ook allemaal zulke gechannelde boeken gelezen. Daarom heb ik geprobeerd om mijn boeken vol te zetten met waardevolle informatie, maar ook vol met enthousiasme en Onvoorwaardelijke Goddelijke liefde.

Wanneer een persoon onontwikkeld is in zijn hartchakra, dan zal de channeling zeer wetenschappelijk en saai zijn. Er kan misschien informatie doorkomen, maar er is geen verbinding met het hart gemaakt en er doet zich ook een zekere loskoppeling van spirit voor.

Wanneer een persoon overactief is in het vijfde chakra, dan zal de channeling hoog communicatief zijn en uren doorgaan. Ze zullen ook erg afgestemd op GODs Wil en zeer verbaal van aard zijn.

Aan de andere kant van de medaille zal iemand die onontwikkeld is in zijn vijfde chakra zeer weinig woorden gebruiken bij de channeling. De channeling zal meer gericht zijn op de stille meditatie. Er bestaat ook het gevaar dat de wil van het negatief ego het kanaal zal vervuilen, want een evenwichtig begrip van GODs Wil heeft nog niet plaatsgevonden.

Lieve lezers, jullie moeten begrijpen dat iedere gedachte die je hebt wordt gereflecteerd in de chakra’s. Elke negatieve ego gedachte die je toelaat in je denken zal zichzelf in de chakra’s reflecteren als het overactief of onder actief zijn. Alleen wanneer je het doel van het worden van een Geïntegreerde Melchizedek /Christus en Boeddha praktiseert en realiseert kunnen je chakra’s werkelijk in balans komen. Perfect gebalanceerde chakra’s zijn een bij-produkt van het worden van een Geïntegreerde Melchizedek /Christus /Boeddha.

Wanneer het zesde chakra teveel ontwikkeld en teveel gestimuleerd is in een persoon, zal de channeling dit reflecteren. Ze zullen zeer mentaal en /of zeer gevuld zijn met visioenen en psychische ervaringen. Dit type kanaal is vaak zeer helderziend.

Wanneer het chakra echter te veel open staat, dan zal het kanaal overweldigd worden door teveel gedachten en psychische informatie. Er zal een zekere loskoppeling van het hart en zelfs van spirit zijn, maar het zal vol zitten met informatie en psychische en/of spirituele ervaringen.

De andere kant van de medaille, wanneer dit chakra onontwikkeld is, dan zal het kanaal zeer technische informatie doorgeven, en er zullen geen noemenswaardige visioenen zijn. Er zal ook gebrek zijn aan coherente spirituele visie ten aanzien van de totaliteit van de informatie die doorkomt.

Wanneer een kruinchakra overactief is, dan zal er een kolossale uitstorting van informatie en licht plaatsvinden, maar het zal zeer ongeaard zijn en niet geïntegreerd. Het zal extreem spiritueel verheffend zijn, maar de persoon die de channeling ontvangt zal niet weten hoe het geïntegreerd moet worden. Daarom heb ik me in mijn boeken gericht op het Kosmische en Planetaire Ascensie materiaal, maar me ook gericht op spirituele psychologie, fysieke heling, en zelfs op Aardse beschaving. Dit is het probleem met zo veel kanalen, dat zij zich specialiseren op één gebied, wat goed is, maar zij zijn niet wat ik noem een "Geïntegreerd Melchizedek /Christus /Boeddha kanaal.

Het ideale kanaal kan informatie, liefde, en wijsheid doorgeven op een spiritueel, psychologisch, en fysiek /aards niveau, op een geïntegreerde en evenwichtige manier die niet alleen de balans van de chakra’s demonstreert, maar ook de balans van de Drievoudige Vlam van GOD, van Liefde /Wijsheid /Kracht.

Wanneer een persoon onder actief is in zijn kruinchakra, dan wordt de Kosmische stroom van informatie, licht en liefde afgesneden. De channeling zal meer mentaal of meer aards zijn van nature en zal niet zo vrolijk zijn als wanneer dit chakra behoorlijk in balans is.

Samenvatting

Lieve lezers, dit korte overzicht van de relatie tussen het channeling proces en je zeven hoofd chakra’s is geschonken door de Meesters, en ik wil benadrukken hoe ongelofelijk belangrijk het voor je is om je bewustzijn te ontwikkelen.

Een kanaal voor GOD en /of de Geascendeerde Meesters is slechts zo goed als de ontwikkeling van zijn bewustzijn in een holistisch perspectief. Wanneer iemands bewustzijn niet ontwikkeld en in balans is, dan zal de channeling die door die persoon doorkomt die onbalans reflecteren en uiteindelijk bestaat het gevaar van negatieve ego corruptie, persoonlijke agenda’s en vervuiling door de geloofsystemen van het kanaal. Wanneer je maar één ding leert uit dit boek, leer en begrijp deze les dan volledig. Het zal je goed van dienst zijn bij je eigen channeling ontwikkeling, en ik raad je sterk aan om dat na te streven, en het zal je zeer van pas komen bij het begrijpen van de channeling van andere mensen, en de psychische readingen, helderziendheid, en gechannelde boekliteratuur. De bedoeling van dit hoofdstuk, en deel van de bedoeling van dit boek, is op dit punt zo volkomen en zuiver vertrouwd te raken dat wanneer je te maken krijgt met channeling in welke vorm dan ook, of het door anderen komt tijdens een lezing of door het lezen van een boek, of door jezelf, je dit proces zal benaderen met een beetje meer spirituele besluitvaardigheid, en je zal nooit meer je kracht of spirituele discriminatie en zwaard van besluitvaardigheid uit handen geven!

Hoofdstuk 29

Het belang van het integreren en ontwikkelen van de 22 Superzintuigen van GOD!

In de volgende tabel, uit het Alice Bailey boek Ponder on This, heeft Djwhal Khul de “22 Superzintuigen van GOD” opgenoemd! Wanneer je de tabel bekijkt zal je zien dat de vijf fysieke zintuigen pas aan het eind van de tabel worden genoemd! De meeste mensen, en zelfs de meeste lichtwerkers, realiseren zich niet dat we allemaal 22 andere superzintuigen van GOD bezitten! Wanneer men denkt aan extra-zintuiglijke perceptie of ESP, dan denkt men aan channeling, helderzien, helderhoren, heldervoelen. Wij denken over onze zintuigen als het hebben van innerlijk zicht, innerlijk gehoor, innerlijk gevoel, innerlijke geur en innerlijke smaak! Dit zouden natuurlijk de vijf innerlijke tegenhangers van onze vijf uiterlijke zintuigen zijn!

In werkelijkheid gaan onze innerlijke zintuigen nog verder dan dit begrip! De volgende tabel geeft, voor de eerste maal geloof ik in de geschiedenis van de Aarde, een werkelijke lijst weer van wat de 22 Superzintuigen van GOD exact inhouden! Deel van het Pad van “Geïntegreerde Ascensie” is het je bewust worden van deze 22 Superzintuigen van GOD, een begin te maken om je ermee te verbinden, en je er bewust van te worden op welke ervan je bent afgesteld en op welke je wellicht je spirituele bestemming moet beginnen te richten of welke je meer moet ontwikkelen!

Elk van deze 22 Superzintuigen van GOD zijn verbonden met de verschillende gebieden van bewustzijn die verbonden zijn met wat esoterisch het kosmisch fysieke gebied wordt genoemd! Dit zijn: het Fysiek gebied, Astraal gebied, Mentaal gebied, Boeddha gebied,Atmisch gebied, Monade gebied, en Logos gebieden van bewustzijn en /of dimensies van realiteit! Hierboven hebben we natuurlijk de kosmische equivalent van deze zelfde gebieden! In ieder geval, het onderwerp van onze discussie is, dat elk van deze 22 Superzintuigen van GOD verbonden is in series van drie, vier, of vijf, in hun relatie tot deze verschillende gebieden of dimensies of realiteit, zoals je kunt zien als je deze tabel bestudeert!

Je moet begrijpen dat iedereen al deze 22 Superzintuigen in zich heeft, echter, door de wijze waarop GOD ons, onze straal structuur, astrologische configuratie, vorig leven geschiedenis, huidige leven programmering enz. heeft gecreëerd, zullen sommige van deze superzintuigen meer ontwikkeld zijn dan andere! Zo moet het ook zijn! Deze tabel is belangrijk omdat vele mediums ontwikkeld kunnen zijn in bijvoorbeeld helderziendheid, helderhorendheid, psychometrie en dergerlijke. Anderen echter van meer occulte aard kunnen meer ontwikkeld zijn in andere superzintuigen die ze niet hebben erkend of begrepen in zichzelf; zoals telepathie, intuïtie, spirituele besluitvaardigheid, begrip, idealisme, goddelijke visie, realisatie, perfectie, of alle kennis! Lichtwerkers hebben zich niet theoretisch gerealiseerd dat deze verschillende superzintuigen binnen in hen bestaan. Je gebruikt er misschien een groot aantal van en je hebt je dat zelfs niet gerealiseerd!

GOD heeft niet bedoeld dat iedereen dit allemaal ontwikkelt! GOD heeft iedere persoon verschillend gecreëerd en gemaakt! De bedoeling van dit hoofdstuk en deze tabel is je al de verschillende potentiële superzintuigen die tot je beschikking staan te verklaren en je te helpen ontdekken op welke je meer bent afgesteld dan andere. Sommige kunnen op den duur ontwikkeld worden! Andere zijn misschien niet je spirituele bestemming, doel of puzzelstuk dat je moet ontwikkelen en dit is zoals het moet zijn! Je zult ontdekken dat die van een meer mystieke aard in sommigen is ontwikkeld. Die van meer occulte aard zullen in anderen ontwikkeld zijn! Daarom leiden zowel het mystieke als het occulte pad naar dezelfde plaats! Het meest ideale is natuurlijk, zoals bij alle dingen, om zowel het mystieke als het occulte aspect van het zelf in jezelf te integreren! Zelfs al is dit het geval, dan zullen er altijd lichte neigingen en overhellingen zijn naar sommige van de 22 Superzintuigen van GOD. Dit is opnieuw zoals het moet zijn! Bepaalde superzintuigen die je ontdekt kunnen ontwikkeld worden, bij andere is het niet de bedoeling, en dit is ook hoe het zou moeten zijn! Ik wilde al deze zaken voor je in perspectief zetten zodat je dit begrip van de 22 Superzintuigen van GOD zo hoog mogelijk en op de meest juiste manier en in het juiste perspectief kan waarderen en integreren! Na deze korte introductie en uitleg volgen hier voor je plezier en ontwikkeling de “22 Superzintuigen van GOD!”

De Zintuigen en De Superzintuigen

ATMISCH GEBIED Atmische Zintuigen:  

 • Alle kennis  
 • Perfectie  
 • Realisatie  
 • Actieve dienstbaarheid  
 • Zaligheid

BOEDDHA GEBIED Boeddha Zintuigen:  

 • Idealisme  
 • Intuïtie  
 • Goddelijke visie  
 • Heling  
 • Begrip

ASTRAAL—EMOTIONEEL GEBIED Hogere Mentale Zintuigen: 

 • Spirituele telepathie  
 • Reactie op groep vibratie  
 • Spirituele besluitvaardigheid  
 • Lagere Mentale Zintuigen:  
 • Onderscheidingsvermogen  
 • Hogere helderziendheid  
 • Planetaire psychometrie  
 • Hogere helderhorendheid

FYSIEK—ETHERISCH GEBIED Astrale Zintuigen:  

 • Emotioneel idealisme  
 • Verbeelding  
 • Helderziendheid  
 • Psychometrie  
 • Helderhorendheid

Fysieke Zintuigen:  

 • Reuk  
 • Smaak  
 • Zien  
 • Tast
 • gevoel